Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

 
PRÍRODNÉ PERLY PODUNAJSKA

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

Výrub stromov  -  postup pri podávani žiadosti na výrub drevín

 1. žiadosť sa podáva na povoľujúci orgánštátnej správy, ktorým može byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na územy katastra kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosťvyhradil obvodný úrad životného prostredia (§ 68 písmeno h zákona o ochrane prírody a krajiny) podáva žiadosť na tento úrad.
 2. žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla nejmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny)
 3. Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods.7 vyhlásky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
 4. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,00€ a pre podnikateľov alebo právnicke osoby 100,00€ (viď sadzobník správnych poplatkov zákona č 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,X.časť popožka 160)
 5. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedený v zákone o správnych poplatkoch.
 6. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.
 7. Ak je povoľujúcim orgánom obec príplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladnice obce, alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom obvodný úrad životného prostredia správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.
 8. Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.
 9. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t.j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevťahuje na dreviny rastúce v osobitne charakterných územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je výrub drevín zakázany (§ 15 ods. 1, pismeno e  zákona o ochrane prírody a krajiny) a na túto sa vyžaduje výnimka. Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane aprírody a krajiny
 10.  

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o životnom prostredí

 

Typy informácií:

 • správa o stave životného prostredia,
 • zásady ochrany životného prostredia,
 • povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia,
 • povinnosti právnických a fyzických osôb pri využívaní prírodných zdrojov,
 • sankcie za poškodzovanie životného prostredia.

 

Príklad:

K najdôležitejším prioritám samosprávy obce Horná Dolná patrí starostlivosť o životné prostredie, chrániť a zveľaďovať životné prostredie pre nás i pre budúce generácie.

Obec Horná Dolná dodržiava pri svojich činnostiach princípy prístupu k životnému prostrediu

 • ekologicky citlivá starostlivosť o verejnú zeleň
 • predchádzanie vzniku odpadov, bezpečné zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie odpadov environmentálne vhodným spôsobom
 • efektívne plánovanie dopravy

 

Zeleň v obci

Ochrana a výrub drevín

Lesy

Ochrana vôd

Ovzdušie

Zvieratá

Nakladanie s odpadmi

 

Správa o stave životného prostredia v obci Horná Dolná.pdf