Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

V prípade požiaru volajte : 

Attila Puškáš   : 0908 326 381

Tibor Puškáš st. : 0915 402 724  ,  035 / 76 91 206

Ing. Zoltán Kelemen : 0905 344 398

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

História dobrovoľného hasičského zboru   ( DHZ )

 

Bol založený 17.apríla 1896. V tomto čase bolo jeho založenie priam nevyhnutné rozsiahlé požiare boli obzvlášť časté. V medzi vojnom období disponoval hasičšký zbor jednou striekačkou na konskom povoze a takto vybavený pomerne úspešne čelil ohňu.

 

Najvčšie požiare v dejinách obce

Dňa 25. apríla 1899

Požiar vznikol v dome Mátyása Nemesa, šíril sa z budovy na budovu. Aj napriek pomoci zo susednej Gúty sa nedarilo zabrániť postupu plameňov. Za necelú hodinu zhorelo 34 rodinných domov a rovnaký počet vedľajších budov.

 

Dňa 20. júna 1908 

V strede obce vznikol požiar počas silnej víchrice, otiaľ sa šíril k dolnej časti dediny. Hasiči boli takmer úplne bezmocný. Za dve a pol hodiny zhorelo 180 obytných domov, 300 vedľajších budov a nespočetné množstvo domácej zvery. Zhorel aj židovský kostol, škola, katolícka fara, poštový úrad. Takmer zhorel aj orgán v katolíckom kostole ale ten sa podarilo zachrániť. Škoda bola viac ako stotisíc korún, 1 500 osôb zostalo bez strechy nad hlavou. Po tejto tragickej udalosti okolité usadlosti okamžite zorganizovali zbierku na pomoc poškodeným.

 

Dňa 7.apríla 1909

 

Začalo horieť v dome Petra Harisa, ten sa ho snažil uhasiť sám. Kým prišli požiarníci horeli už 4 okolité rodinné domy. Boj s týmto živlom nakoniec trval tri hodiny a nesvadským hasičom pomáhali dobrovoľníci štyroch okolitých zborov. Zhorelo 50 obytných domov spolu s hospodárskymi budovami.

 

Požiarný zbor počas druhej svetovej vojny začal upadať.  Po vojne bolo potrebné zbor reorganizovať a zobstarať technické možnosti hasenia požiarov, osobné ochranné pomôchy hasičom. Toto celé sa podarilo až v strede 60-tych rohoch.  Vtej dobe okrem mužského odielu fungovali aj dorastenecké oddiely (dievčensý a chlapčenský).

 

V súčastnosti ma DHZ 34 členov (z toho 5 žien). Disponuje Š-706 AKV, IVECO DAILY, PS-12 a kalovým čerpadlom 

Veliteľ :  Attila Puškáš 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Obecný hasičský zbor  

Založený bol v rokru 2012 na zabezpečenie preventívných požiarných kontrôl. O povinnosti sa delia s dobrovoľnými hasičmi. Zúčastňujú sa inštruktáži a cvičení. V poslednej dobe počet čelnov výrazne klesol, ale sú stále schopní a ochotní kedykoľvek v neštastí pomáhť.

Veliteľ :  Tibor Puškáš st.

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Požiarny poriadok

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Dolná v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa dňa 5.5.2010 uznieslo na všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok obce".

Požiarny poriadok obce Horná Dolná.pdf (1 250kb)

 

Obecný hasičský zbor

V roku 2012 bol založený Obecný hasičský zbor. Zabezpečuje preventívne protipožiarne kontroly v obci, vykonáva práce pri zdolávaní požiarov a zasahuje pri ohrození života a zdravia na území obce.

V súčasnosti má OHZ 15 členov z toho 2 ženy. Na hasenie požiarov disponuje nasledovnou technikou a zariadením Š -706 AKV, IVECO DAILY, PS -12 a kalovým čerpadlom.

OHZ sa každoročne zúčastňuje viacerých hasičských súťaží a tým reprezentujú obec po celom Slovensku.

Výsledky preventívnych protipožiarnych prehliadok OHZ zaznamenáva do požiarnej knihy. Návrh na odstránenie zistených závad (kto, ako a kedy vykoná odstránenie a kto zodpovedá za vykonanie) pri závadách s bežným alebo zmluvne dohodnutými nákladmi stanovuje technik požiarnej ochrany. Návh na odstránenie zistených závad pri závadách s vyššími finančnými nákladmi stanovuje obecné zastupiteľstvo.                     

Veliteľ: Tibor Ferenc st.

Kontakt : 090X XXX XXX, +421 XX /XX XX XXX

V prípade požiaru volajte:

Peter Dráčik 090X XXX XXX

Tibor Ferenc st. 090X XXX XXX

 

Preventívno-výchovná akcia pre žiakov základných škôl

Obecný hasičský zbor Horná Dolná v školskom roku 2013/2014 pripravil na základnej škole Dolná dve prednášky pre žiakov 1-4 ročníka na tému zodpovedného správania sa pri zaobchádzaní s ohňom:

  • opekačka – veľká zábava ALE...
  • nehráme sa so zápalkami
  • čo robiť keď HORÍ

Pre veľký úspech a pozitívny ohlas od rodičov sa pripravuje akcia aj pre materské školy v obci.