Oznamy Oznamy

Pozývame Vás na 43. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Prechodné obdobie končí 30. septembra 2013
Od 12 - 14.5.2014 bude v celej obci slaby tlak pitnej vody
Obecné zastupiteľstvo zasadne 29.5.2014 o 17.00h
Dňa 3.6.2014 sa uskutoční odčítanie vodomerov
Nesvady v reláci Zvony nad krajinou
Generálny pardón pre neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec zverejňuje informácie o svojej činnosti

 

Typy informácií:

 • informácie súvisiace so zabezpečením výkonu v oblasti verejnej správy
 • informovanie o aktuálnych udalostiach a dianí v obci
 • kultúrne aktivity

 

Príklad:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka

Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horná Dolná, ktoré sa uskutoční dňa 10.08.2014 o 17.00 h v budove Obecného úradu v Hornej Dolnej

Program

 1. Otvorenie
  1. schválenie programu rokovania
  2. voľba návrhovej komisie
  3. určenie overovateľov zápisnice
  4. určenie zapisovateľa
 2. Kontrola uznesení
 3. Schvaľovanie Všeobecne záväzných nariadení obce:
  1. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Dolná č. 4/2014
  2. O dani z nehnuteľností na rok 2015 na území obce Horná Dolná č. 5/2014
 4. Schválenie programu a rozpočtu Obecných slávností
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

Zasadnutie je verejné a prístupné pre širokú verejnosť obyvateľov obce Horná Dolná.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správa starostu obce o činnosti obce

Dňa 12.4.2014 bola na obecnej tabuli zverejnená správa starostu obce Ing. Petra Novotného o činnosti obce, v ktorej hodnotí aktivity obce realizované počas minulého kalendárneho roku.

Správu je možné prečítať si v plnom znení v priloženom súbore.

Správa starostu obce za rok 2013

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HornoDolné novinky

Vyšlo nové číslo obecného občasníka HornoDolné novinky. Časopis je k dispozícii na obecnom úrade alebo v elektronickej verzii v priloženom súbore.

HornoDolné novinky č. 2/2014

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec informuje občanov o situácii a živote v obci

 

Typy informácií:

 • Informácia o situácii v obci
 • Informácia o živote v obci

 

Príklad:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmena otváracích hodín

Zmena otváracích hodín na obecnom úrade Horná Dolná

v období júl - august  2014

Pondelok 6:15 – 16:00

Utorok   6:15 - 16:00

Streda   6:15 - 15:00

Štvrtok 6:15 - 16:00

Piatok    6:15 - 16:00

Sobota zatvorené

Nedeľa zatvorené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpadové hospodárstvo - oznam

Biologický odpad, objemový odpad a inertný odpad

/stavebný/ ten maximálne do 1m3 na obyvateľa obce Horná Dolná za rok, je možné  doviezť  do  areálu  čističky odpadových vôd Horná Dolná

v sobotu  v čase od 13:30 - 17:00 hod.

od marca  do  októbra 2014  za prítomnosti zamestnanca obce p. Bystrého.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protipožiarna ochrana - oznam

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave

upozorňuje

v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, na povinnosti vyplývajúce z § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z.n.p, teda povinnosť fyzických osôb "zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov  pred požiarmi, ktoré sú vo vlastníctve, správe, alebo v užívaní" najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti, ďalej sa zakazuje:

 • fajčiť, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vykonávať činnosti, na ktoré nemá osobitné oprávnenei z hľadiska protipožiarnej ochrany,
 • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku, alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Porušenie tohto zákona bude postihnuté pokutou až do výšky 331€.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné slávnosti

Termín: 16.8.2014 – 17.8.2014

Obec Horná Dolná pripravuje na tretí augustový víkend VIII. ročník Obecných slávností.
Bohatý kultúrny program slovenských populárnych skupín a zoskupení.
Podrobný harmonogram programu nájdete v priloženom súbore.

V sobotu 16.08.2014 bude program ladený do folklórneho šatu a v nedeľu do vystúpení slovenských hudobných skupín a spevákov.
V sobotu večer program vyvrcholí disko - zábavou pre mladých na štadióne FC a hodovou zábavou pre staršie generácie v KD Horná Dolná.
Počas celého trvania hodových slávností bude pripravené občerstvenie a rôzne stánky s tradičnými výrobkami a výstava obrazov a fotografií miestnych umelcov.
Srdečne pozývame všetkých z blízkeho aj ďalekého okolia.

Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS