Oznamy Oznamy

Späť

Povinné čipovanie psov, mačiek a fretiek

Obec Nesvady si Vás dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že podľa platného Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z. nastáva pre majiteľov psov nová povinnosť.
Od 1. novembra 2011 musí vlastník spoločenského zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého jedinca. To znamená, že každý pes, každá mačka a fretka musí byť nezameniteľne označená transpondérom (mikročipom) alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, ak je dokázateľné preukazom o pôvode psa a bolo vykonané pred 3.7.2011 a je riadne čitateľné. Zvieratá, ktoré boli tetované po 3.7.2011 musia byť dodatočne označené mikročipom. Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30.9.2013 musia byť všetky psy, mačky a fretky označené mikročipom alebo tetovaním (dokázateľné tetovanie vykonané pred 3.7.2011 a riadne čitateľné). Prechodné obdobie sa nevzťahuje na psy, mačky a fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby. V prípade vycestovania do zahraničia musí byť spoločenské zviera (pes, mačka alebo fretka) okrem čipovania alebo tetovania ako sme už spomínali vyššie ešte aj sprevádzané pasom, ktorý vydáva veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat. Cieľom čipovania psov je celoplošná evidencia psov, vďaka mikročipu sa uľahčí samotná evidencia psov, evidencia útulkových psov, evidencia zatúlaných , zrazených alebo poranených psov. Aplikáciu mikročipu môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Povinnosťou veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati. Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenský


Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec zverejňuje informácie o svojej činnosti

 

Typy informácií:

 • informácie súvisiace so zabezpečením výkonu v oblasti verejnej správy
 • informovanie o aktuálnych udalostiach a dianí v obci
 • kultúrne aktivity

 

Príklad:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka

Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horná Dolná, ktoré sa uskutoční dňa 10.08.2014 o 17.00 h v budove Obecného úradu v Hornej Dolnej

Program

 1. Otvorenie
  1. schválenie programu rokovania
  2. voľba návrhovej komisie
  3. určenie overovateľov zápisnice
  4. určenie zapisovateľa
 2. Kontrola uznesení
 3. Schvaľovanie Všeobecne záväzných nariadení obce:
  1. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Dolná č. 4/2014
  2. O dani z nehnuteľností na rok 2015 na území obce Horná Dolná č. 5/2014
 4. Schválenie programu a rozpočtu Obecných slávností
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

Zasadnutie je verejné a prístupné pre širokú verejnosť obyvateľov obce Horná Dolná.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správa starostu obce o činnosti obce

Dňa 12.4.2014 bola na obecnej tabuli zverejnená správa starostu obce Ing. Petra Novotného o činnosti obce, v ktorej hodnotí aktivity obce realizované počas minulého kalendárneho roku.

Správu je možné prečítať si v plnom znení v priloženom súbore.

Správa starostu obce za rok 2013

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HornoDolné novinky

Vyšlo nové číslo obecného občasníka HornoDolné novinky. Časopis je k dispozícii na obecnom úrade alebo v elektronickej verzii v priloženom súbore.

HornoDolné novinky č. 2/2014

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec informuje občanov o situácii a živote v obci

 

Typy informácií:

 • Informácia o situácii v obci
 • Informácia o živote v obci

 

Príklad:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmena otváracích hodín

Zmena otváracích hodín na obecnom úrade Horná Dolná

v období júl - august  2014

Pondelok 6:15 – 16:00

Utorok   6:15 - 16:00

Streda   6:15 - 15:00

Štvrtok 6:15 - 16:00

Piatok    6:15 - 16:00

Sobota zatvorené

Nedeľa zatvorené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpadové hospodárstvo - oznam

Biologický odpad, objemový odpad a inertný odpad

/stavebný/ ten maximálne do 1m3 na obyvateľa obce Horná Dolná za rok, je možné  doviezť  do  areálu  čističky odpadových vôd Horná Dolná

v sobotu  v čase od 13:30 - 17:00 hod.

od marca  do  októbra 2014  za prítomnosti zamestnanca obce p. Bystrého.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protipožiarna ochrana - oznam

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave

upozorňuje

v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, na povinnosti vyplývajúce z § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z.n.p, teda povinnosť fyzických osôb "zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov  pred požiarmi, ktoré sú vo vlastníctve, správe, alebo v užívaní" najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti, ďalej sa zakazuje:

 • fajčiť, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vykonávať činnosti, na ktoré nemá osobitné oprávnenei z hľadiska protipožiarnej ochrany,
 • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku, alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Porušenie tohto zákona bude postihnuté pokutou až do výšky 331€.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné slávnosti

Termín: 16.8.2014 – 17.8.2014

Obec Horná Dolná pripravuje na tretí augustový víkend VIII. ročník Obecných slávností.
Bohatý kultúrny program slovenských populárnych skupín a zoskupení.
Podrobný harmonogram programu nájdete v priloženom súbore.

V sobotu 16.08.2014 bude program ladený do folklórneho šatu a v nedeľu do vystúpení slovenských hudobných skupín a spevákov.
V sobotu večer program vyvrcholí disko - zábavou pre mladých na štadióne FC a hodovou zábavou pre staršie generácie v KD Horná Dolná.
Počas celého trvania hodových slávností bude pripravené občerstvenie a rôzne stánky s tradičnými výrobkami a výstava obrazov a fotografií miestnych umelcov.
Srdečne pozývame všetkých z blízkeho aj ďalekého okolia.

Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS