Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Obecné symboly

 
Základné heraldické symboly obce Nesvady sú : 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

ERB OBCE

Nesvady získali štatút mestečka vďaka úspechom v love rýb už v XV. storočí. Tieto veľke ryby VIZY vtedajší občania predávali na panovníckom dvore vo Viedni a Prahe. Tieto ryby lovili pomocov kolíkových komôr v Dunaji. Náš erb hieraldicky vyjadruje práve túto činnosť, ktorá prslávila Našu obec.

Čierne pruhy znázorňujú kolíky komory a vyobrazená ryba je úlovok, vzácna ryba VIZA. Zlaté pole na pozadí predstavuje prvé zlaté  obdobie Nesvád

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

ZÁSTAVA OBCE

Podľa heraldickej tradície zástava pozostáva len z farebnej kombinácie a geomerie erbu, aby bolo možné rozpoznať majiteľa aj z diaľky.

Naša zástava pozostáva z troch pruhov, prvý a tretí sú čierne, stredný je červený, na zlatom poli.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

ŠTANDARDA STAROSTU OBCE

Starosta je verejnoprávny reprezentant a zástupca obce. Práve preto mu prislúcha samostatný symbol. Štandarda sa používa aby pri väčšom zhromaždení ľudu bolo upozornené na jeho osobnú prítomnosť.

Rozdiel medzi zástavou a štandardou je v tom, že štandarda obsahuje všetky prvky erbu ale má iný tvar. Štandarda má ale odlišný tvar aj od erbu.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

INSIGNIE STAROSTU

Pozostávajú z reťaze a kartuše s erbom obce. Starosta ( primátor ) ich nosí pri slávnostných úradných príležitostiach príležitostiach. Tieto insígnie nie len upozorňujú na jeho osobu ale erbom v kartuši vyjadrujú občanov, 

ktorých reprezentuje. 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

HERALDICKY ALBUM OBCE

Je honosným, v Nášom prípade v duchu renesancie, dokument o heraldických symboloch obce. Je schvalený zastupiteľstvom a starostom overený. Náchádza sa v ňom krátky historický a heraldický výklad, tiež ich úradné a umelecké znázornenie.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

DEVÍZA OBCE

Je to latinské heslo vyjadrujúce charakter a ciele komunity občanov   ´´LABORE ET CONCORDIA´´  -  ´´ prácou a svornosťou´´

Pravdivosť tohto hesla potvrdzuje minulosť i prítomnosť Nesvadčanov.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

ZAUJÍMAVOSTI

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Obec Nesvady leží v severozápadnej časti okresu Komárno pri mrtvom ramene rieky Nitra. Celý kataster obce má rovinatý charakter, nadmorská výška sa pohybuje od 110m n.m. do 122m n.m. (stred obce vo výŠke 144m n.m.).

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

V roku 1947 bola značná časť obyvateľstva presídlená do Maďarska a na ich miesto prišli slovenské rodiny z Maďarska.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Národnostné zloženie obce:

Obyvateľov spolu -    5 000

maďarská národnosť  53,6%

slovenská národnosť  35,7%

rómska národnosť      6,6%

iná                               4,1%

 

Pre deti slúžia dve materské škôlky a tri základné školy - základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a špeciálna základná škola.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu