Typ dokumentu
Názov návrhu

Dátum pripomienky : {{item.DatumPrijatia | date:'dd/MM/yyyy'}}

Pripomienka k prílohe : {{item.NavrhDokumentuPrilohaNazovSuboru}}

Stav pripomienky: {{item.StavEntityNazov}}


Popis návrhu:

{{item.Text}}
Text a zdôvodnenie pripomienky

{{item.Zdovodnenie}}

Vyjadrenie spracovateľa

{{item.VyjadrenieSpracovatela}}

Nemáte evidované žiadne entity, zoznam je prázdny.

Nepodarilo sa zavolať službu.